Jak ważne jest pilnowanie aby wszystkie dokumenty i akty prawne regulujące pracę w gabinecie rentgenowskim były prawidłowe wie chyba każdy, szczególnie po kontroli z Sanepidu lub innej jednostki certyfikującej. Aby szybko i bezproblemowo poradzić sobie z tego typu sytuacjami zaleca się dobrze przygotować do spotkania z zespołem audytorskim. Właśnie w tym celu przeprowadza się kliniczne audyty wewnętrzne. Takie audyty pomagają określić braki oraz odpowiednio przygotować do spotkania z zespołem certyfikującym lub kontrolującym daną jednostkę.

Co to jest audyt ?

Audyt to oficjalna kontrola polegająca na sprawdzeniu zgodności czegoś z przyjętymi założeniami, obowiązującymi przepisami, prawem czy zasadami.  Audyt przeprowadza zazwyczaj zespół audytorski złożony z niezależnych członków, których zdaniem jest sprawdzenie danego procesu nie tylko na podstawie oświadczeń lecz przede wszystkim na podstawie materialnych dowodów. Stopień szczegółowości i sposób potwierdzenia autentyczności dowodów jest określany w wytycznych audytowych specyficznych dla danej branży.  Audytom poddawane są również procedury kontrolne.

W wyniku audytu powstaje niezależna opinia zawierająca ocenę oraz zalecenia zmian, które należy wprowadzić w obowiązujących politykach i procedurach.

Jakie są rodzaje audytów ?

Ze względu na umiejscowienie w danej  jednostce rozróżniamy następujące audyty:

Audyt wewnętrzny – zgodnie z definicją  The Institute of Internal Auditors jest to niezależna działalność mająca na celu poprawę, doradztwo i weryfikację działalności operacyjnej danej jednostki.  Wewnętrzny audyt pomaga jednostce organizacyjnej w osiągnięciu założonych celów poprzez systematyczne doskonalenie procesów, które zachodzą w danej jednostce (zarządzanie ryzykiem, kontrola,  zarządzanie organizacją).

Audyt zewnętrzny – to kontrola (badanie) przeprowadzone przez niezależny do danej jednostki operacyjnej zespół audytorski. Rozróżniamy dwa typy audytów zewnętrznych:
- audyt zewnętrzny drugiej strony – to audyt (np. audyt dostawcy) przeprowadzany przez przedsiębiorstwo (zamawiający) np. u swoich dostawców celem stwierdzenia zgodności procedur
- audyt zewnętrzny trzeciej strony -  to np. audyt certyfikujący mający na celu stwierdzenie zgodności operacyjnej danej jednostki potwierdzone certyfikatem (np. certyfikatem jakości).

W administracji rządowej audyt zewnętrzny przeprowadzony musi być przez instytucję niezależną od rządu (w Polsce np. Najwyższa Izba Kontroli), zaś w administracji samorządowej – audyt przeprowadzany przez jest instytucję niezależną od samorządu (np. Regionalne Izby Obrachunkowe). Audyty zewnętrzne przeprowadzają również liczne firmy audytorskie.

Audyt zewnętrzny przeprowadzany jest przez niezależny organ na wniosek przedsiębiorstwa pragnącego podnieść swoją renomę czy ugruntować aktualną pozycję na rynku poprzez uzyskanie odpowiedniego certyfikatu zarządzania jakością. W zależności od branży w jakiej działa przedsiębiorstwo dana firma musi spełnić szereg norm np. normy środowiskowe, motoryzacyjne, bezpieczeństwa itd. W celu uzyskania certyfikatu przedsiębiorstwo czy jednostka organizacyjna zgłasza się do odpowiedniej jednostki certyfikującej posiadającej akredytację. W Polsce do najbardziej znanych jednostek certyfikujących należą: PCBC, DQS, TÜV SÜD Polska, TUV Nord Polska, SGS Polska, Germanischer Lloyd, TÜV Rheinland Polska, Dekra Certification.

Jakie są cele audyty wewnętrznego ?

Audyt wewnętrzny przeprowadzony na wniosek jednostki organizacyjnej ma na celu:
1. Potwierdzenie zgodności wykonywanych czynności z przyjętymi kryteriami
2. Ocenę skuteczności działań wynikających z przyjętych kryteriów
3. Wskazanie możliwości poprawy i doskonalenia obowiązujących zasad

 

Zakres działalności Inspektora OR (posiadającego uprawnienia medyczne) obejmuje zazwyczaj: pracownie rtg ogólnodiagnostyczne, pracownie rtg stomatologiczne, pracownie mammograficzne, pracownie tomografii komputerowej, pracownie radiologii zabiegowej.

Jaką rolę pełni Inspektor Ochrony Radiologicznej ?

Zwyczajowo inspektor ochrony radiologicznej świadczy usługi w zakresie: przygotowania pracowni rentgenowskich do odbioru (przez Sanepid), nadzoru nad gabinetami pracowniami rtg, przygotowywania i prowadzenia pełnej dokumentacji z zakresu ochrony radiologicznej (Księga Jakości, Program Zapewnienia Jakości, Medyczne Procedury Radiologiczne), systematycznej kontroli gabinetów pracowni rtg poprzez kliniczne audyty wewnętrzne, szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej, szkolenia z zakresu wykonywania zdjęć rtg a w szczególności zdjęć stomatologicznych Zgodnie z Ustawą Prawo Atomowe z dnia 29 listopada 2000r (tekst jednolity) w gabinetach oraz pracowniach rtg, wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej sprawuje osoba, która posiada uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej.

Co trzeba zrobić aby zostać Inspektorem RTG ?

Aby pełnić rolę Inspektora Ochrony Radiologicznej należy posiadać odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie w pracy z odpowiednimi jednostkami. O ile uprawnienia można zdobyć poprzez odpowiednie kursy, o tyle doświadczenie zdobywa się w ciągu wielu lat pracy. Mimo to, praca IOR'a wydaje się być bardzo atrakcyjna i interesująca szczególnie dla kobiet.

 

Jednostką kontrolującą pracownie i gabinety rentgenowskie w zakresie pracy zgodnej z obowiązującym prawem jest wojewódzki Sanepid. Jeśli prowadzisz działalność związaną z promieniowaniem jonizującym - prędzej czy później tego typu kontrola zawita również do Twojego gabinetu w celu sprawdzenia czy wszystkie procedury są zgodne.

Jak wygląda kontrola z Sanepidu ?

Kontrola z Sanepidu zazwyczaj przebiega szybko i bezproblemowo o ile Inspektor Ochrony Radiologicznej opiekujący się Twoim gabinetem wywiązuje się ze swoich obowiązków.

Ile trwa kontrola z Sanepidu ?

Kontrola z Sanepidu w gabinecie rentgenowskim trwa zazwyczaj 1 dzień i po sprawdzeniu Systemu Zarządzania Jakością sprawa zostaje zakończona.

Jeżeli kontrola z Sanepidu zgłosiła datę wizyty lub chcesz wcześniej odpowiednio przygotować swoją jednostkę RTG do tego wydarzenia - warto zlecić kliniczny audyty wewnętrzny, którego zadaniem jest sprawdzenie i wykluczenie ew. nieprawidłowości jeszcze przed kontrolą.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, które wynikają z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 lutego 2011 roku każdy gabinet lub pracownia RTG zobowiązana jest do wdrożenia i przestrzegania zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością. Jeśli więc prowadzisz w swoim gabinecie prace związane z promieniowaniem jonizującym, jesteś zobligowany do posiadania odpowiedniej dokumentacji regulującej pracę.

Co to jest System Zarządzania Jakością w RTG ?

Kompletna dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością to zbiór przepisów i procedur regulujących pracę gabinetu rentgenowskiego. Tego typu dokumenty przygotowuje, prowadzi i pilnuje aby zawsze były aktualne zazwyczaj Inspektor Ochrony Radiologicznej opiekujący się daną jednostką.

Co powinna zawierać dokumentacja SZJ ?

Przygotowana z należytą starannością i dokładnością dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością powinna zawierać niezbędne dokumenty, takie jak:

  • Księgę Jakości RTG
  • Zbiór procedur ogólnych i roboczych
  • Aktualną ewidencję personelu gabinetu
  • Ewidencje i formularze niezbędne do prowadzenia działalności
  • Instrukcję pracy z aparatem RTG
  • Zakładowy plan postępowania awaryjnego
  • Prawa i obowiązki pacjenta
  • Informacje dla pacjentów (w tym kobiet w ciąży).